Czcionka:
Kontrast:

Nowe konto

Start > Rejestracja

Dane konta


(Aby założyć konto musisz podać własny, poprawny adres e-mail.)

Dane pacjenta

(opcjonalne)

Adres

/

Weryfikacja

 

Regulamin 

Regulamin e-Rejestracji
Celem serwisu e-Rejestracja  jest zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych przez SPZZOZ w Gryficach.
Regulamin określa warunki korzystania z serwisu e-Rejestracja udostępnianego przez SPZZOZ w Gryficach.
e-Rejestracja jest środowiskiem komunikacji służącym do wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami a SPZZOZ w Gryficach.
Informacje ogólne:
Administratorem serwisu jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice.
Z e-Rejestracji mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji.
Każdy Użytkownik e-Rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Użytkowanie e-Rejestracji oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych na strony e-Rejestracji odpowiada Użytkownik, który te treści zamieścił.
SPZZOZ w Gryficach nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzane przez Użytkownika, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nich z udostępnionych informacji.
Użytkownikiem serwisu jest każda osoba odwiedzająca stronę e-Rejestracja i korzystająca z jej usług.
Korzystanie z serwisu nie może naruszać niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Administrator ma prawo badać sposób użytkowania serwisu oraz blokować lub usuwać Użytkowników niestosujących się do regulaminu e-Rejestracji.
Korzystanie z serwisu e-Rejestracji jest całkowicie bezpłatne.
Warunki rejestracji w serwisie:
Do korzystania z serwisu konieczne jest dokonanie rejestracji Użytkownika.
Użytkownik zobligowany jest to wprowadzenia niezbędnych danych do zarejestrowania w serwisie, tj.:
imię i nazwisko,
adres zameldowania,
PESEL / numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości,
data i miejsce urodzenia,
płeć,
adres e-mail,
Opcjonalnie Użytkownik może podać numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu z Administratorem serwisu.
Przy wprowadzaniu danych należy spełnić poniższe warunki:
Nazwa użytkownika (Identyfikator) - nazwa konta powinna mieć co najmniej 4 znaki, rozpoczynać się od dowolnej litery i składać się z liter, liczb lub znaków '-','_'
Hasło – minimum 8 znaków, w tym jedna wielka litera, jedna cyfra oraz znak specjalny.
Do zakończenia rejestracji Użytkownika niezbędna jest również akceptacja i potwierdzenie zaznajomienia się z niniejszym Regulaminem.
Z chwilą akceptacji Regulaminu, Użytkownik otrzyma mail potwierdzający aktywację konta wraz z linkiem aktywacyjnym.
Wyrejestrowanie konta:
SPZZOZ w Gryficach może zablokować konto Użytkownika do e-Rejestracji ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
nieprawidłowego korzystania z Portalu,
otrzymania informacji o niemożności dalszego wykorzystania e-Rejestracji przez Użytkownika,
na wniosek Użytkownika,
automatycznie po 3 próbach błędnego logowania.
Odblokowanie zablokowanego konta następuje na wniosek Użytkownika.
SPZZOZ w Gryficach zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont Użytkownika, którego działania będą niezgodne z niniejszym Regulaminem.
Zasady bezpiecznego korzystania z serwisu:
Użytkownik ma obowiązek ochrony informacji dotyczących konta (identyfikator i hasło) przed osobami trzecimi.
Użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w e-Rejestracji, w tym za udostępnienie Identyfikatora i Hasła osobom trzecim.
Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie informować Administratora serwisu o każdym przypadku:
nieprawidłowego lub nietypowego działania e-Rejestracji,
utraty Identyfikatora i Hasła,
nieprawidłowego lub nietypowego działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, dotyczących e-Rejestracji lub zawartych w nim danych,
nieautoryzowanego korzystania z e-Rejestracji,
wykorzystywania danych zawartych w e-Rejestracji przez osoby nieuprawnione lub do celów innych niż określone w niniejszym Regulaminie,
potrzebie wyłączenia dostępu.
Zabronione jest umieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, a w szczególności informacji i materiałów mogących naruszyć przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
SPZOZZ w Gryficach nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez Użytkownika do e-Rejestracji z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a w szczególności wskutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia Identyfikatora lub hasła.
Kontakt pomocy technicznej:
W przypadku problemów z funkcjonowaniem serwisu e-Rejestracji, Użytkownik powinien zgłosić niniejszy fakt na adres e-mail: e-admin@medicam.pl
Ograniczenia odpowiedzialności serwisu:
SPZZOZ w Gryficach nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do e-Rejestracji wynikający z przyczyn naturalnych lub od niego niezależnych.
SPZOZZ w Gryficach zastrzega sobie prawo przerw w pracy e-Rejestracji niezbędnych do jego konserwacji lub aktualizacji.
SPZOZZ w Gryficach dołożył wszelkich starań do zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu.
Wymagania techniczne
Aby strona działała prawidłowo na komputerze użytkownika, musi być zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa.
Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie e-Rejestracji.
SPZOZZ w Gryficach zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach e-Rejestracji.
Po zmianie Regulaminu warunkiem dalszego korzystania z e-Rejestracji - przez Użytkowników posiadających już konto - będzie zaakceptowanie nowego Regulaminu.
Zastosowanie mają przepisy:
Ustawa z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późniejszymi zmianami).

Akceptacja regulaminu
Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Aspekt danych osobowych:
Administratorem danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach z siedzibą przy ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice.
SPZZOZ w Gryficach zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. SPZZOZ w Gryficach gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.
Użytkownik ma obowiązek poinformowania SPZZOZ w Gryficach o wszelkich zmianach jego danych osobowych.
SPZZOZ w Gryficach nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty wynikające z niepoinformowania SPZZOZ w Gryficach o zmianie danych osobowych Użytkownika oraz za szkody spowodowane przez działania SPZZOZ w Gryficach podjęte na podstawie nieprawidłowych lub nieaktualnych informacji podanych przez Użytkownika.
Niniejszym Użytkownik zaświadcza, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz zobowiązuje się do ich uaktualnienia po zaistnieniu zmian.

Pliki cookies:
W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
1. Aplikacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron aplikacji e-Rejestracja. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na komputerze użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Ograniczenia stosowania plików cookies uniemożliwiają korzystanie z aplikacji e-Rejestracja.
6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Ostrzeżenie
Twoja przeglądarka może nie wyswietlać strony poprawnie!
Zalecane są:
Niezalogowany | Portal pacjenta

W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
Więcej informacji na ten temat znadziesz w regulaminie i na tej stronie informacyjnej.